Mոն Մելենսամպ

Melոն Մելենքեմփի անցյալը ամուր է տնկվել Սեյմուրում և acksեքսոն շրջանում: Մելենքեմփը ծնվել է այստեղ 7 թ.-ի հոկտեմբերի 1951-ին: Spina bifida- ից վաղ վերապրած Մելենքեմփը մեծացել է Սեյմուրում և ավարտել [...]